Narzędzia Shop Auto Service
 1. Data dodania produktu do sklepu: Friday, 04 January 2013.

  Taśma ochronna do alufelg, 150 mm
  [38504]

  Netto: 21,95zł
  Brutto: 27,00zł

  Zapobiega uszkodzeniom krawędzi obręczy podczas montażu opony 
  nadaje się do felg samochodowych i motocyklowych 
  z kablem do wyciągania z opony po montażu 

  Recenzje
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'sas.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '16449' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '16449' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]